Google »

Pre-meting


Om te bepalen of de leerling aan de criteria voldoet, moet audiologisch onderzoek worden verricht. Ouders kunnen met een verwijzing van de (huis)arts het kind aanmelden voor onderzoek op een audiologisch centrum.

Communicatie met betrokkenen


Commitment van de leerkracht is erg belangrijk: hij zal moeten werken met de apparatuur, zijn lesstijl daarop moeten afstemmen en regelmatig moeten controleren of het werkt.

Aanvraag proef


De audioloog kan een proef set solo apparatuur aanvragen bij de leverancier. Phonak heeft hiervoor een speciale website: www.proefaanvraag.nl

De apparatuur kan 2 maanden worden uitgeprobeerd.

Technische en audiometrische aanpassing en verificatie


Tijdens de aanmeting van soloapparatuur wordt meestal via een testje waarbij de onderzoeker zijn eigen stem gebruikt en de gebruiker op enige afstand wordt gepositioneerd, gecontroleerd of de apparatuur werkt en of de juiste sterkte is ingesteld. Hierbij worden een aantal woorden gebruikt die moeten worden nagezegd of een aantal vragen gesteld welke moeten worden beantwoord. Voor een korte controle in de klas is deze test goed bruikbaar. Tijdens de aanmeting van de soloapparatuur op het Audiologisch Centrum is echter zeker bij kinderen die de geluid kwaliteit niet goed kunnen aangeven de door de American Academy of Audiology aanbevolen procedure beter.
Deze procedure bestaat uit vier onderdelen:
Meting met behulp van een hearing aid analyzer om de juiste geluidssterkte van de soloapparatuur in te stellen
Beluisteren of de instellingen die zo zijn gevonden niet tot vervorming van het geluid leidt
Testen van het spraakverstaan in stilte om te controleren of het verstaan in stilte niet verslechtert doordat de spraak via de microfoon van het hoortoestel/CI en via de soloapparatuur met elkaar interfereren
Testen van het spraakverstaan in ruis om aan te tonen dat het spraakverstaan in die situatie door de soloapparatuur inderdaad verbetert.

In bovenstaande links worden de verschillende onderdelen beschreven. Hierbij wordt steeds de term hoortoestel gebruikt maar op die plaats kan ook CI worden gelezen. Wel dient te worden opgemerkt dat van een aantal CI merken het signaal van de soloapparatuur niet kan worden beluisterd. In die gevallen kan het testen van het spraakverstaan in stilte worden uitgebreid, waardoor toch een indruk van de output van de soloapparatuur kan worden verkregen.

Richtlijnen en instructie gebruikers


Op welke momenten inzetten


De solo apparatuur kan op verschillende momenten binnen school worden ingezet. De momenten van dragen zijn uitgewerkt in het overzicht  momenten inzetten solo apparatuur (.doc).

Meer informatie over het inzetten van de solo apparatuur: Inzetten solo apparatuur regulier

Zijn er meer leerlingen met soloapparatuur?


Zendapparatuur binnen een school kan elkaar storen.
In de klas: dezelfde frequentie en het zelfde merk
Tussen klassen: liefst kiezen voor hetzelfde merk, kiezen voor frequenties die elkaar niet storen

Leerkracht wegwijs maken


Voordat er gewerkt kan worden met de solo apparatuur in de klas, is het belangrijk om de leerkracht goed te informeren over (het doel, de bediening en de werking van) de apparatuur. Hierbij kan de volgende informatie aan de leerkracht verstrekt worden: leerkracht informatie

Leerling voorbereiden


In sommige gevallen kan het ook belangrijk zijn om de leerling goed voor te bereiden op het werken met de apparatuur.
leerling voorbereiden - regulier

Communicatie met ouders en leerkracht


In de begeleidende  brief (.doc) voor ouders en leerkracht wordt het gebruik van solo apparatuur nog een keer uitgelegd.

Gebruik van de apparatuur buiten school


Advies is om de apparatuur op een veilige afgesloten plek op school te bewaren waar het elke nacht aan de oplader kan liggen.
Als de apparatuur ook buiten school gebruikt moet worden, bijvoorbeeld bij buitenschoolse lessen zoals paardrijden, moet de apparatuur beschermd verpakt kunnen worden tijdens vervoer en zijn ouders er verantwoordelijk voor dat de apparatuur de volgende lesdag weer opgeladen op school afgeleverd wordt.

Afronding proef met solo apparatuur


Evaluatie van de apparatuur


Het gebruik van de solo apparatuur wordt geevalueerd, zodat besloten kan worden of deze in de toekomst wel of niet gebruikt blijft worden.
Evaluatie van het gebruik van de apparatuur

Communicatie


Met een brief kunnen  ouders en leerkracht (.doc) op de hoogte worden gebracht van de uitslag van de proef en het vervolg.
Met een  brief aan de zorgverzekeraar (.doc) kan een machtiging voor de apparatuur worden aangevraagd.