Google »

Audiologische controle

Jaarlijks wordt de apparatuur op school gecontroleerd door de schoolaudioloog. Nadat de apparatuur aan het begin van het schooljaar in samenwerking met de leverancier is ingesteld en verdeeld over de klassen, komt de schoolaudioloog in september/oktober in alle klassen langs. De werking van zowel de zender als de verschillende ontvangers wordt dan gecontroleerd. Ook wordt er op dit moment gecontroleerd of de verschillende zenders (frequenties) binnen het gebouw niet op elkaar storen. Tevens kunnen eventuele vragen van de leerkracht over de werking en het gebruik van de apparatuur dan worden besproken.

Wanneer er tussentijds twijfels zijn over de werking van de solo apparatuur, kan de leerling daarvoor doorverwezen worden naar het audiologisch centrum (AC). Bij deze afspraak neemt de leerling de zender en ontvanger uit de klas mee naar het AC. Bij een afspraak onder schooltijd, kan er in de betreffende klas die dag gewerkt worden met een reserve zender. Eventueel kan er ook voor gekozen worden dat het kind alleen de ontvangers meeneemt naar het AC. Op het AC zou er dan een zender moeten liggen om mee te kunnen werken tijdens de controle. Nadeel hiervan is wel dat de werking van de zender dan niet gecontroleerd kan worden.

Wanneer er binnen de school een technische ondersteuner aanwezig is, kan deze de werking van de apparatuur controleren. Een afspraak bij het audiologisch centrum is dan niet altijd nodig.

Wanneer de apparatuur kapot is, wordt deze ter reparatie naar de leverancier gestuurd. Daarbij is het zinvol om de apparatuur verzekerd of aangetekend te versturen.