Google »

Technische en audiometrische aanpassing en verificatie

Tijdens de aanmeting van soloapparatuur wordt meestal via een testje waarbij de onderzoeker zijn eigen stem gebruikt en de gebruiker op enige afstand wordt gepositioneerd, gecontroleerd of de apparatuur werkt en of de juiste sterkte is ingesteld. Hierbij worden een aantal woorden gebruikt die moeten worden nagezegd of een aantal vragen gesteld welke moeten worden beantwoord. Voor een korte controle in de klas is deze test goed bruikbaar. Tijdens de aanmeting van de soloapparatuur op het Audiologisch Centrum is echter zeker bij kinderen die de geluid kwaliteit niet goed kunnen aangeven de door de American Academy of Audiology aanbevolen procedure beter.
Deze procedure bestaat uit vier onderdelen:
Meting met behulp van een hearing aid analyzer om de juiste geluidssterkte van de soloapparatuur in te stellen
Beluisteren of de instellingen die zo zijn gevonden niet tot vervorming van het geluid leidt
Testen van het spraakverstaan in stilte om te controleren of het verstaan in stilte niet verslechtert doordat de spraak via de microfoon van het hoortoestel/CI en via de soloapparatuur met elkaar interfereren
Testen van het spraakverstaan in ruis om aan te tonen dat het spraakverstaan in die situatie door de soloapparatuur inderdaad verbetert.

In bovenstaande links worden de verschillende onderdelen beschreven. Hierbij wordt steeds de term hoortoestel gebruikt maar op die plaats kan ook CI worden gelezen. Wel dient te worden opgemerkt dat van een aantal CI merken het signaal van de soloapparatuur niet kan worden beluisterd. In die gevallen kan het testen van het spraakverstaan in stilte worden uitgebreid, waardoor toch een indruk van de output van de soloapparatuur kan worden verkregen.