Google »

Langdurige zorg

Achtereenvolgens komen de volgende punten aan bod: monitoring in de klas, audiologische controle, vervanging van apparatuur en schoolverlaters.

Monitoring in de klas


Dagelijkse bediening
Alle zenders werken met behulp accu's, en moeten elke nacht worden opgeladen. Wanneer de zenders trouw worden opgelden, kan er gedurende de gehele volgende dag probleemloos worden gewerkt met de apparatuur.


De ontvangers werken of op hoortoestelbatterijen (de maat is afhankelijk van het type ontvanger), of moeten net als de zender worden opgeladen. Ook dit gebeurt dan 's nachts. Aan het einde van de dag hangt de leerkracht/leerling de solo apparatuur zender en/of ontvanger aan de oplader.

Dagelijkse controle van de werking
Het is belangrijk om de werking van de apparatuur dagelijks te controleren. Bij oudere leerlingen die betrouwbaar kunnen aangeven of hun systeem wel of niet werkt, is dit natuurlijk eenvoudig. Zij zullen zelf aangeven wanneer hun solo apparatuur onvoldoende werkt. Blijf er echter alert op dat niet alle kinderen zelf aangeven wanneer hun apparatuur niet 100% goed werkt. Het blijft dus belangrijk om alle apparatuur geregeld te controleren.

Bij jongere leerlingen, die zelf nog niet altijd betrouwbaar kunnen aangeven of de apparatuur werkt, zal de leerkracht de werking moeten controleren. Dit kan door op afstand van de leerling, met je rug naar de leerling toe, in de microfoon te praten en te kijken of de leerling hierop reageert. Hierbij kan aan de leerling gevraagd worden om getallen na te zeggen, lichaamsdelen aan te wijzen of vragen te beantwoorden.

Onder downloads vindt u een checklist voor monitoring en troubleshooting bij het gebruik van solo apparatuur.

Bij problemen in de werking van de solo
Wanneer er twijfel is over de werking van de apparatuur, verdient het de voorkeur om de werking ervan verder te controleren. De logopedist/technisch vakman kan hierbij de leerkracht ondersteunen.

Wanneer de apparatuur niet blijkt te werken, wordt deze ter reparatie opgestuurd aan de leverancier. Het kan hierbij nuttig zijn, gezien de kosten van de apparatuur, om de apparatuur verzekerd te versturen. Het is daarbij belangrijk om eerst uit te filteren waar het probleem ligt, de solo apparatuur kan kapot zijn, maar het probleem kan ook liggen in het hoortoestel of de CI van de leerling.

Het is belangrijk leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor hun apparatuur, en het opbergen hiervan.

Audiologisch controle


Jaarlijks wordt de apparatuur op school gecontroleerd door de technisch medewerker/schoolaudioloog. Nadat de apparatuur aan het begin van het schooljaar in samenwerking met de leverancier/technisch medewerker/schoolaudioloog is ingesteld en verdeeld over de klassen, komt de technisch medewerker/schoolaudioloog in september/oktober in alle klassen langs. De werking van zowel de zender als de verschillende ontvangers wordt dan gecontroleerd. Ook wordt er op dit moment gecontroleerd of de verschillende zenders (frequenties) binnen het gebouw niet op elkaar storen. Tevens kunnen eventuele vragen van de leerkracht over de werking en het gebruik van de apparatuur dan worden besproken. Bij twijfels aan de werking van de apparatuur, kan de leerling worden doorgestuurd naar het audiologisch centrum.

Wanneer er tussentijds twijfels zijn over de werking van de solo apparatuur, wordt de werking van de apparatuur gecontroleerd door de technisch medewerker/leverancier. Wanneer in de werking van de solo apparatuur geen problemen worden gevonden, kan de leerling doorverwezen worden naar de schoolaudioloog/ het audiologisch centrum (AC). Bij deze afspraak neemt de leerling de zender en ontvanger uit de klas mee naar het AC. Bij een afspraak onder schooltijd, kan er in de betreffende klas die dag gewerkt worden met een reserve zender. Eventueel kan er ook voor gekozen worden dat het kind alleen de ontvangers meeneemt naar het AC. Op het AC zou er dan een zender moeten liggen om mee te kunnen werken tijdens de controle. Nadeel hiervan is wel dat de werking van de zender op deze manier niet gecontroleerd kan worden.

Wanneer de apparatuur kapot is, wordt deze ter reparatie naar de leverancier gestuurd. Daarbij is het zinvol om de apparatuur verzekerd of aangetekend te versturen.

Vervanging


Omdat de apparatuur eigendom is van school, moet de school ook voor verzekering en onderhoud ervan zorgen. Ook de batterijen zullen door school moeten worden aangeleverd en bekostigd. Bij sommige verzekeringen gelden afspraken over de manier waarop de apparatuur ’s nachts moet worden opgeborgen. Het is belangrijk om je als school hierover dus goed te laten informeren.

Solo apparatuur is, net als oorhangers, apparatuur die kapot kan gaan en slechts een beperkte levensduur heeft. Het is daarom van belang om de apparatuur regelmatig te repareren, en na verloop van tijd te vervangen. Hiermee moet rekening geworden houden in de schoolbegroting.

Omdat zowel zenders als ontvangers kapot kunnen gaan is het belangrijk om een aantal reservespullen standaard in huis te hebben.
reserve zender(s)
reserve ontvanger(s): MlxS ontvanger(s), Mylink(s)
batterijen
reserve accu’s voor de zender
reserve microfoon(s)
reserve oplader(s) voor de zender

Schoolverlaters


Het komt voor dat een leerling die solo apparatuur draagt de school verlaat. Dit omdat hij/zij richting voortgezet onderwijs gaat, of naar een andere basisschool gaat. Het verdient dan de voorkeur dat de leerling de solo apparatuur ook op zijn/haar nieuwe school blijft dragen.

Omdat de solo apparatuur eigendom is van de school waarop de leerling tot nu toe zat, betekent dit dat er bij plaatsing binnen de nieuwe school solo apparatuur voor de leerling beschikbaar moet komen. Voor scholen binnen het cluster 2 onderwijs (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) zal de nieuwe school de solo apparatuur moeten aanschaffen. Binnen andere vormen van onderwijs kan de solo apparatuur via de zorgverzekeraar van ouders voor de betreffende leerling worden aangevraagd. De leerling kan hiervoor met zijn/haar ouders worden doorverwezen naar de schoolaudioloog. Deze kan de apparatuur voor de nieuwe situatie aanvragen.

Wanneer de leerling op de nieuwe school enkele maanden met solo apparatuur heeft gefunctioneerd, kan de meerwaarde ervan eventueel geëvalueerd worden.