Google »

Verantwoordelijkheden

Aanvraag:
Voor leerlingen in het intensieve arrangement van het cluster 2 onderwijs is de school verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de apparatuur. Leerkrachten moeten een aanspreekpunt (technicus) op school hebben voor technische vragen en een onderwijskundige die leerkrachten begeleidt en adviseert over het praktische gebruik van solo apparatuur. De schoolaudioloog is verantwoordelijk voor de indicatie stelling voor solo apparatuur per leerling.
De klinisch fysicus audioloog vraagt voor leerlingen in het reguliere onderwijs (geen, licht of medium arrangement) de apparatuur in bruikleen aan bij de zorgverzekeraar van ouders.
De leerling moet zelf meerwaarde ervaren, zeker oudere leerlingen moeten meer zelf de verantwoordelijkheid gaan leren dragen over hun apparatuur en de inzet ervan, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs.

Dagelijkse gang van zaken

Solo apparatuur is een ingewikkeld technisch hulpmiddel. Het moet goed afgesteld worden, zeker in combinatie met hoortoestel of CI. De apparatuur moet ook regelmatig gecontroleerd worden. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (school)audioloog.
Het functioneren van de solo apparatuur moet dagelijks gemonitord worden in de klas. Dit is de verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Leerkrachten moeten weten wat de apparatuur doet, wanneer wel en wanneer niet gebruik gewenst is, hoe de apparatuur te bedienen en hoe de werking gecontroleerd kan worden

Solo apparatuur is succesvol als...

De apparatuur goed is ingesteld (audioloog)
De apparatuur goed gebruikt wordt (leerkracht en leerling)
De apparatuur het goed blijft doen (controle leerkracht/logopedist)
De apparatuur bij problemen zo snel mogelijk in orde gemaakt wordt (technicus/logopedist)
Als de leerling de apparatuur accepteert en de meerwaarde ervaart (leerling)